آزمایش مقاومت فشاری آجر

عنوان آزمایش: مقاومت فشاری آجر

توضیح آزمایش: نمونه آجر تحت نیروی فشاری، تا زمان شکست کامل بارگذاری شده و مقاومت و نمودار نیرو-جابجایی ثبت می گردد.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آذر 1396

تاریخ پایان: آذر 1396

یادداشت: