آزمایش کشش بر روی لینک کامپوزیت

عنوان آزمایش: آزمایش کشش بر روی لینک کامپوزیت

توضیح آزمایش: نمونه در فک کششی محکم شده و با افزایش فاصله بین دو فک دستگاه، مقاومت کششی نمونه محاسبه می گردد.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: دی 1396

تاریخ پایان: دی1396

یادداشت: