آزمایش فشاری و اسپلیت بتن الیافی

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری و اسپلیت بتن الیافی

توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل بتن الیافی بین دو نشیمن آزمایش فشاری دستگاه یونیورسال بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: خرداد و تیر 1397

تاریخ پایان: خرداد و تیر 1397

یادداشت: