آزمایش فشاری و اسپلیت بتن معمولی و پلیمری

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری و اسپلیت بتن معمولی و پلیمری

توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل بتن معمولی و پلیمری بین دو نشیمن آزمایش فشاری دستگاه یونیورسال بارگذاری شده (تست فشاری استاندارد و تست برزیلی) و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع:  تیر 1397

تاریخ پایان: تیر 1397

یادداشت: