آزمایش مقاومت فشاری آجر

عنوان آزمایش: مقاومت فشاری آجر

توضیح آزمایش: نمونه آجر تحت نیروی فشاری، تا زمان شکست کامل بارگذاری شده و مقاومت و نمودار نیرو-جابجایی ثبت می گردد.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آذر 1396

تاریخ پایان: آذر 1396

یادداشت:

آزمایش مقاومت کششی نمونه های میلگرد (آموزشی)

عنوان آزمایش: مقاومت کششی نمونه های میلگرد (آموزشی)

توضیح آزمایش: با اعمال جابجایی بین دو فک کششی دستگاه یونیورسال، نمودار نیرو-جابجایی نمونه استخراج می گردد.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آذر 1396، اردیبهشت و خرداد 1397

تاریخ پایان: آذر 1396، اردیبهشت و خرداد 1397

یادداشت:

آزمایش مقاومت کششی نمونه تسمه های فولادی دارای سوراخ

عنوان آزمایش: مقاومت کششی نمونه تسمه های فولادی دارای سوراخ

توضیح آزمایش: نمونه تسمه درون فیکسچر متناسب قرار گرفته و با اعمال نیروی کششی، محل شکست نمونه و نمودار نیرو-جابجایی بدست می آید.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آذر 1396

تاریخ پایان: آذر 1396

یادداشت: