آزمایش فشاری و اسپلیت بتن معمولی و پلیمری

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری و اسپلیت بتن معمولی و پلیمری

توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل بتن معمولی و پلیمری بین دو نشیمن آزمایش فشاری دستگاه یونیورسال بارگذاری شده (تست فشاری استاندارد و تست برزیلی) و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع:  تیر 1397

تاریخ پایان: تیر 1397

یادداشت:

آزمایش فشاری و اسپلیت بتن الیافی

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری و اسپلیت بتن الیافی

توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل بتن الیافی بین دو نشیمن آزمایش فشاری دستگاه یونیورسال بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: خرداد و تیر 1397

تاریخ پایان: خرداد و تیر 1397

یادداشت:

آزمایش کشش بر روی لینک کامپوزیت

عنوان آزمایش: آزمایش کشش بر روی لینک کامپوزیت

توضیح آزمایش: نمونه در فک کششی محکم شده و با افزایش فاصله بین دو فک دستگاه، مقاومت کششی نمونه محاسبه می گردد.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: دی 1396

تاریخ پایان: دی1396

یادداشت:

آزمایش مقاومت فشاری آجر

عنوان آزمایش: مقاومت فشاری آجر

توضیح آزمایش: نمونه آجر تحت نیروی فشاری، تا زمان شکست کامل بارگذاری شده و مقاومت و نمودار نیرو-جابجایی ثبت می گردد.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آذر 1396

تاریخ پایان: آذر 1396

یادداشت:

آزمایش مقاومت کششی نمونه های میلگرد (آموزشی)

عنوان آزمایش: مقاومت کششی نمونه های میلگرد (آموزشی)

توضیح آزمایش: با اعمال جابجایی بین دو فک کششی دستگاه یونیورسال، نمودار نیرو-جابجایی نمونه استخراج می گردد.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آذر 1396، اردیبهشت و خرداد 1397

تاریخ پایان: آذر 1396، اردیبهشت و خرداد 1397

یادداشت:

آزمایش مقاومت کششی نمونه تسمه های فولادی دارای سوراخ

عنوان آزمایش: مقاومت کششی نمونه تسمه های فولادی دارای سوراخ

توضیح آزمایش: نمونه تسمه درون فیکسچر متناسب قرار گرفته و با اعمال نیروی کششی، محل شکست نمونه و نمودار نیرو-جابجایی بدست می آید.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آذر 1396

تاریخ پایان: آذر 1396

یادداشت:

مقاومت کششی پیچ های پُر مقاومت H10.9

عنوان آزمایش: مقاومت کششی پیچ های پُر مقاومت H10.9

توضیح آزمایش: نمونه پیچ درون فیکسچر متناسب

قرار گرفته و با اعمال

نیروی کششی، مُد شکست پیچ و نیروی نهایی بدست می آید.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آبان 1396

تاریخ پایان: آبان 1396

یادداشت: