آزمایش باند بین دو بتن در برش

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی با شاکله مشخص در شکل تحت برش قرار گرفته و باند دو بتن در محل درز اتصال سنجش می‌شود. در طی برخی از آزمایشات، تست التراسونیک از نمونه تحت بار نیز گرفته شد.

تعداد نمونه ها:40

تاریخ شروع: مهرماه 1399

تاریخ پایان: مهرماه 1399

آزمایش فشاری بتن و انجام همزمان تست التراسونیک

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی بتن تحت آزمایش فشاری قرار گرفته و با انجام همزمان تست التراسونیک از نمونه‌ها تحت بارگذاری میزان پیشرفت خرابی بررسی شده است.

تعداد نمونه ها:40

تاریخ شروع: دی ماه 1398

تاریخ پایان: خرداد ماه 1399

آزمایش فشاری بتن ژئوپلیمری

نمونه‌های استوانه‌ای بتن ژئوپلیمری که تحت شرایط خورندگی مختلف قرار گرفته‌اند، تحت فشار قرار گرفته و نمودار نیرو-جابجایی هر نمونه استخراج می‌شود.

تعداد نمونه ها:72

تاریخ شروع: بهمن ماه 1398

تاریخ پایان: ادامه دارد.

آزمایش خمش سه نقطه ای تیرهای بتنی الیافی

نمونه تیرهای بتنی الیافی به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:10

تاریخ شروع: مهرماه 1398

تاریخ پایان: دیماه 1398

آزمایش خمشی تیرهای بتنی معمولی و ژئوپلیمری، با و بدون شکاف

نمونه تیرهای بتنی معمولی و ژئوپلیمری به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:12

تاریخ شروع: مهرماه 1398

تاریخ پایان: مهرماه 1398

آزمایش کشش مستقیم بتن

در این آزمایش با استفاده از ستاپ طراحی شده، نمونه استوانه ای بتنی تحت کشش مستقیم قرار می گیرد و محل شکست و نمودار بار-جابجایی حاصل استخراج می شود.

تعداد نمونه ها:50

تاریخ شروع: اردیبهشت ماه 1398

تاریخ پایان: مهرماه 1398

آزمایش خمش نمونه چوب تقویت شده با FRP

نمونه تقویت شده به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:1

تاریخ شروع: مردادماه 1398

تاریخ پایان: مردادماه 1398

آزمایش خمشی پانل های بتن الیافی

نمونه پانل های بتن الیافی به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:17

تاریخ شروع: تیرماه 1398

تاریخ پایان: تیرماه 1398